Primer contacte amb la família GRATUÏT
Entrevista personal informativa i recollida de dades.

Primer contacte amb el nen/a o adolescent
Avaluació psicopedagògica si s’acorda amb la família.

Segon contacte amb la família GRATUÏT
Entrevista de devolució i valoració dels resultats.
Proposta i planificació de la intervenció psicopedagògica.

Inici de la intervenció psicopedagògica
En cada sessió es treballen els objectius consensuats en l’entrevista prèvia.
Ens adaptem a les necessitats específiques de cada cas i en cada moment.

Atenció a les famílies
Seguiment setmanal per comentar l'evolució i observacions de les sessions. Disposició diària per consultar dubtes.

Seguiment amb les escoles i instituts
Contacte amb tutors/es i equips pedagògics dels centres educatius i/o altres professionals per tal de compartir observacions, estratègies d’intervenció i orientacions de manera conjunta, coordinada i professional en benefici dels nens/es i adolescents que necessiten una atenció específica.

Les nostres tarifes inclouen:
Sessions especialitzades segons demanda i objectius
Professionals amb experiència reconeguda en psicopedagogia i docència
Programació i metodologia psicodidàctica
Relació oberta i flexible amb la família i l’escola
Seguiment coordinat amb centres clínics
Disposició diària per atenció personalitzada
Sol·licitud i tramitació de beques
Acompanyament i suport familiar en tot moment
Tarifes raonables sense renunciar a la qualitat professional i atenció personal