Millorar el procés d’aprenentatge és possible amb una intervenció psicopedagògica o reeducació, és a dir, actuant segons uns objectius molt concrets en l’àmbit acadèmic*

(*) A continaució tens la descripció pels alumnes de Primària i més avall pels alumnes d’ESO i Batxillerat. 

Què és una intervenció psicopedagògica o reeducació per alumnes de 1r a 6è de Primària? 

La intervenció psicopedagògica o reeducació  és una actuació específica davant dificultats que interfereixen en el procés d’aprenentatges.

A qui va dirigit aquest servei?

Des d’alumnes que estan cursant 1r a 6è d’Educació Primària.

Els objectius en la intervenció psicopedagògica o reeducació són:

 • facilitar i consolidar l’adquisició dels aprenentatges (procés lector i procés escriptor)
 • tractar dificultats específiques (dislèxia, dèficit atenció, baix rendiment)
 • aplicar estratègies de treball eficaç (gestió del temps, simplificar procés, capacitat per respondre amb encert, motivació vers la feina)

Aspectes que es treballen per millorar el procés lector:  

 • Processos perceptius i discriminació de lletres
 • Recerca d’estímuls determinats
 • Representacions lèxiques i connexions amb el sistema semàntic
 • Associació fonema-grafema
 • Construcció de paraules
 • Anàlisis grafèmic
 • Exercicis fonològics
 • Assignació de funcions sintàctiques
 • Automatització dels signes de puntuació
 • Extracció idees principals d’un text
 • Ordenar frases per formar una narració
 • Augmentar vocabulari
 • Associació d’idees referides al text

Aspectes que es treballen per millorar el procés escriptor:  

 • Processos motors gràfics
 • Representació gràfica de sons aïllats
 • Representació gràfica de sons combinats
 • Representació gràfica de pseudoparaules
 • Escriptura de paraules
 • Construcció d’estructures sintàctiques amb sentit
 • Elaboració complexa d’estructures sintàctiques
 • Longitud de les estructures
 • Coneixement i aplicació normes ortogràfiques
 • Col·locació de signes de puntuació
 • Augmentar habilitat d’expressar-se per escrit

Com es treballa en sessió?

S’utilitzen materials adaptats segons el nivell i necessitats, i a més a més, aquests són diferents en cada sessió. Fem servir formats variats (paper, projector, tablet, jocs) per captar el seu interès i que l’experiència de llegir i escriure sigui satisfactòria i eficaç.

Quina és la durada de cada sessió?

Es recomana 1 sessió setmanal de 45 minuts en la qual el temps es distribueix:

 • 10 minuts per fer el primer contacte i comentar la sessió
 • 35 minuts activitats lectores (2 activitats breus i 1 central)
 • 5 minuts de joc lliure pedagògic

Què inclou aquest servei?

 • entrevista inicial
 • intervenció psicopedagògica setmanal
 • material d’elaboració pròpia o d’editorials especialitzades en trastorns d’aprenentatge
 • contacte amb la família en acabar cada sessió per comentar què s’ha fet, com i orientacions per casa
 • seguiment amb l’escola
 • sessions gratuïtes online al mes de juliol

Des de 6è de Primària fins a Batxillerat

 Aconsegueix que el teu fill o filla optimitzi el temps d’estudi i assoleixi els objectius del curs aprenent i posant en pràctica tècniques d’estudi.

A qui va dirigit aquest servei?

Aquest servei va dirigit a estudiants de 6è de Primària a 2n de Batxillerat. Son sessions per alumnes que necessiten adquirir estratègies per planificar i organitzar la feina així com per augmentar el rendiment acadèmic.

Quin és l’objectiu d’aquestes sessions?

 • facilitar un aprenentatge pedagògic de diferents estratègies (resums, esquemes, relació d’idees i expressió)
 • fer possible que l’estudiant treballi a casa pel seu compte de manera ordenada, metòdica i profitosa
 • millorar el rendiment acadèmic
 • augmentar la responsabilitat, autonomia i maduresa de la persona

Com es treballa en sessió?

 • treballant només a nivell pràctic: des de l’ús de l’agenda i les plataformes escolars fins a la resolució de casos i exemples en els quals s’ha de practicar l’extracció d’idees principals, l’elaboració de mapes conceptuals, el disseny d’esquemes o la redacció de resums
 • planificant el temps d’estudi i matèries pels següents dies a casa fent un pla de treball
 • compartint amb la famílies les pautes i recomanacions per tal de fer uns seguiment conjunt

Important:

Deixar clar que aquest no és un servei de reforç escolar per fer deures o explicar continguts curriculars, es treballa únicament l’adquisició i aplicació de tècniques d’estudi.

Quina és la durada de cada sessió?

Es recomana 1 sessió setmanal de 45 minuts en la qual el temps es distribueix:

 • 5 minuts per fer el primer contacte i comentar la sessió
 • 35 minuts per posar en pràctica exercicis i estratègies de treball
 • 5 minuts per recordar què cal continuar fent a casa

Què inclou aquest servei?

 • entrevista inicial amb la família
 • 1 sessió setmanal de 45 minuts
 • material específic adaptat a les necessitats educatives, nivell i curs actual
 • contacte amb la família en acabar cada sessió per comentar què s’ha fet, com i orientacions per casa
 • pictogrames i registres per casa
 • disseny d’un pla de treball individual
 • seguiment amb l’escola

Per a més informació cliqueu a:
Metodologia
Modalitat i preus
Formulari de contacte