Diagnòstics

El diagnòstic psicopedagògic és una exploració que es realitza de forma individual i personalitzada amb mètodes objectius amb la finalitat de detectar, orientar i intervenir adequadament davant dificultats d’aprenentatge o rendiment. El diagnòstic psicopedagògic permet l’aplicació de mesures metodològiques i/o curriculars en cas de necessitat contrastada.

Quan cal fer un diagnòstic?  
La família, l’escola o professionals de la Psicologia o Psicopedagogia poden considerar oportú valorar dificultats observades, per exemple, decalatge entre el seu esforç i els seus resultats acadèmics, nivell de lectura i/o escriptura inferior al corresponent a l’edat i curs o dificultats de relació i integració per manca d’habilitats socials o conductes inapropiades entre d’altres qüestions. Si el nen/a o adolescent té alguna dificultat específica, els diferents agents educatius (família, escola, professionals) podran orientar i intervenir segons les seves necessitats. L’atenció precoç és clau per iniciar una reeducació psicopedagògica el més aviat possible per assolir els nivells corresponents a l’edat i curs així com la normalització del procés d’aprenentatges.

Dimensions que s’avaluen:
Desenvolupament cognitiu
(comprensió verbal, percepció, raonament, memòria i velocitat de processament)
Competències curriculars (lectura, escriptura, comprensió, raonament numèric i matemàtic i hàbits d’estudi)
Desenvolupament personal (personalitat, autoestima, autoimatge, amabilitat, extraversió)
Desenvolupament social (habilitats socials, interacció, obertura, consciència, conducta disruptiva)

Què es pot diagnosticar?
Baix rendiment, dislèxia, disortografia, discalcúlia, trastorn del llenguatge, interferències atencionals.

S’inclou:
Entrevista inicial amb la família (gratuïta), recollida de dades i motiu de la demanda, exploració individual, proves estandaritzades, informe personalitzat (descripció de cada prova, resultats obtinguts, interpretació resultats, identificació dificultats específiques, impressió diagnòstica, orientacions i recomanacions), entrevista devolució i proposta d’intervenció si s’escau.

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte