Modalitats i preus diagnòstics, psicopedagogia, dinàmica de grup i assessorament familiar.

Diagnòstic psicopedagògic: 120€* – 160€**
Inclou: entrevista inicial, recollida de dades, passació proves i tests, informe detallat (amb resultats, explicació de cada prova i la interpretació dels resultats), entrevista de devolució, entrega de l’informe, recomanacions i proposta d’intervenció i contacte amb l’escola si la família ho demana.

(*) Educació Infantil
(**) Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Dinàmica de grup i habilitats socials:  98€/mes 
Inclou: entrevista inicial, intervenció socioeducativa setmanal, contacte amb la família en acabar cada sessió per comentar què s’ha fet, com i orientacions per casa, material específic per cada activitat i seguiment amb l’escola. Sessions gratuïtes online al mes de juliol.

Objectius: intervenció teòrica i pràctica per facilitar la comprensió de l’entorn, augmentar la competència social, entrenar habilitats socials per crear i mantenir bones relacions amb els iguals, identificació de sentiments i emocions i gestió de conflictes.

En els casos de nens i nenes amb diagnòstic de TDA(H) / TEA es fa especial atenció a les seves necessitats educatives.

Sessions: 1 per setmana.
Duració: 45 minuts cada sessió

Intervenció psicopedagògica lectura-escriptura / reeducació dislèxia: 178€/mes
Inclou: entrevista inicial, intervenció psicopedagògica setmanal, material d’elaboració pròpia o d’editorials especialitzades en trastorns d’aprenentatge, contacte amb la família en acabar cada sessió per comentar què s’ha fet, com i orientacions per casa, seguiment amb l’escola. Sessions gratuïtes online al mes de juliol.

Objectius en la reeducació de la lectura: treball específic en consciència fonològica, adquisició de la mecànica lectora, entrenament de la velocitat lectora, estratègies de comprensió de textos per identificar les idees principals i secundàries, augment de la competència lectora cap a textos més complexos i relació de conceptes.

Objectius en la reeducació de l’escriptura: treball específic en la relació entre so i grafia, coneixement i aplicació de normes ortogràfiques, iniciació a l’estructura de la frase, elaboració de frases complexes utilitzant signes de puntuació i connectors, composició de textos coherents i cohesionats, presentació estructura i amb sentit.

Sessions: 1 per setmana.
Duració: 1h30 (40 minuts dedicats a la lectura + 40 minuts dedicats a l’escriptura + 10 minuts de descans i temps lliure)

Combinació dinàmica de grup + intervenció psicopedagògica: 178€/mes
Sessions: 1 per setmana.
Duració: 1h30 (45 minuts de cada modalitat)

Tècniques d’estudi i organització acadèmica per ESO i Batxillerat:  170€ (pagament únic) 
Inclou: entrevista inicial amb la família, 8 sessions amb l’alumne, material específic adaptat a les necessitats educatives, nivell i curs actual, contacte amb la família en acabar cada sessió per comentar què s’ha fet, com i orientacions per casa, pictogrames i registres per l’alumne a casa, disseny d’un pla de treball individual, seguiment amb l’escola.

Objectius: adquirir l’hàbit de treball, fomentar l’autonomia i responsabilitat de l’alumne, gestionar el temps amb eficàcia, aplicar una metodologia de treballar, facilitar estratègies de comprensió i memorització, preparar-se pels exàmens.

Sessions: 8 sessions (4 en el primer mes (1 sessió per setmana) l i 4 en el dos mesos següents (1 sessió cada 15 dies)
Duració: 45 minuts cada sessió
Opcional: possibilitat de sessions addicionals en acabar les 8 primeres segons disponibilitat i objectius.

Assessorament familiar:  150€ (pagament únic) 
Inclou: 4 sessions individuals en modalitat presencial (al centre) o online, horari flexible a convenir segons disponibilitat (vosaltres escolliu dia i hora que millor us vagi), atenció personalitzada segons les necessitats educatives i familiars, pautes per escrit i resum de la sessió en acabar cada entrevista, espai de comprensió i diàleg.

Objectius: comprendre les reaccions dels infants, adquirir estratègies senzilles per aplicar en el dia a dia, augmentar la comunicació eficaç, saber escollir les paraules que promouen un efecte positiu, actuar amb seguretat i bon ànim, sentir tranquil·litat.

Sessions: 4 sessions (3 sessions el primer mes amb una freqüència setmanal i 1 sessió un mes més tard)
Duració: 45 minuts cada sessió
Opcional: 45 possibilitat de sessions addicionals (30€)

Per a més informació cliqueu a:
Formulari de contacte