Què és una dinàmica de grup, habilitats socials i conducta?

Les dinàmiques de grup, habilitats socials i conducta són sessions destinades a millorar les perspectives socials dels infants tant si tenen alguna dificultat intrínseca (TDAH, TEA) com si no la tenen però necessiten un suport específic per relacionar-se amb els nens i nenes de la seva edat, desenvolupar conductes adequades, sentir seguretat o regular les seves emocions.

Quin és el plantejament d’aquestes sessions?

 Les dinàmiques d’habilitats socials i conducta són activitats que es duen a terme mitjançant tècniques de diàleg, observació participant, modelatge o escenificació de role playings per tal de situar-se en un context o situació determinada en les quals es requereix la presa personal de decisions i d’interacció amb els altres evitant en tot moment el conflicte o la inestabilitat emocional.

La participació en les dinàmiques d’habilitats socials i conducta és un exercici d’observació, reflexió, comunicació, interrelació, empatia i esforç per posar en pràctica les pautes socioeducatives que es treballen a nivell teòric i que cal traspassar a la realitat del dia a dia quotidià.

Les dificultats dels nens/es s o adolescents en la seva adaptació a l’entorn, relació i procés socioeducatiu no tenen en tots els casos idèntics orígens, ni tampoc la mateixa evolució, no obstant això, quan les influències familiars i escolars són adequades i quan la intervenció psicopedagògica és precoç es poden remetre els efectes negatius de manera progressiva.

Quins són els objectius d’aquestes sessions?

 • inhibir comportaments no desitjats (rebequeries, desafiament, indiferència, excés moviment, conducta disruptiva, inquietud, mal estar, somatització)
 • practicar pautes adequades (habilitats socials, gestions emocions)
 • augmentar la qualitat de les relacions personals (comunicació eficaç, escolta activa, empatia, resolució conflictes, respectar, assertivitat)
 • desenvolupar funcions executives (ordenar pensament, auto instruccions, memòria de treball)

Quines competències es treballen una dinàmica de grup?

 • activitats vivencials i quotidianes
 • habilitats cognitives i afectives
 • participació per torns i en grup
 • anàlisi conseqüències comportaments erronis
 • augment autocontrol
 • competències personals i empatia
 • resolució de conflictes
 • gestió de les emocions

Informació addicional:

El grup de dinàmiques d’habilitats socials i conducta compta amb un programa específic elaborat en l’àmbit de la psicologia, la pedagogia i l’educació social amb la finalitat de contemplar de manera global els aspectes més importants que conflueixen en el desenvolupament integral de la persona en relació als altres i l’entorn.

Quina és la durada de cada sessió?

Es recomana 1 sessió setmanal de 45 minuts en la qual el temps es distribueix:

 • 5 minuts per fer el primer contacte grupal i comentar la sessió
 • 35 minuts per desenvolupar l’activitat i fer una reflexió
 • 5 minuts de temps lliure

Què inclou aquest servei?

 • entrevista inicial
 • intervenció socioeducativa setmanal
 • contacte amb la família en acabar cada sessió per comentar què s’ha fet
 • orientacions per casa segons les observacions durant la sessió
 • material específic per cada activitat
 • seguiment amb l’escola
 • sessions gratuïtes online al mes de juliol

Per a més informació cliqueu a:
Modalitat i preus
Formulari de contacte